30, మే 2023, మంగళవారం

ఓడినవాడి తీర్పు...(సీరియల్)...(PART-20)

 

                                                                                 ఓడినవాడి తీర్పు...(సీరియల్)                                                                                                                                                                  (PART-20)

సంవత్సరం.

రంగుల రాట్నంలో దగ్గర దగ్గరగా కూర్చుని వెంకట్, మల్లికా పైకీ కిందకీ తిరుగుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూర్చున్న క్యాబిన్ పైకి వెళ్ళినప్పుడంతా వెంకట్ షర్టును స్వారస్యంగా పట్టుకుని లాగింది.

చాలా రోజుల తరువాత రోజే మీరు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు వెంకట్ అన్నది మల్లికా అతని భుజాల మీద వాలుతూ.

రెండు కారణాలు మల్లికా. ఒకటి నాకు వేరే ఒక కంపెనీలో ఉద్యోగం దొరికింది. రెండు, నా మనసులో అనుకున్న కొన్ని బాధ్యతలు నెరవేరినై

మీరు ఉద్యోగం చేసిన కంపెనీ యొక్క మేనేజర్ ఒక హోటల్లో హత్య చేయబడి పడున్నట్టు, మీ ఏం. డి. ఊరు వదిలి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారని పత్రికల్లో చదివేనే...?”

పెద్ద చోట్లలో ఏదైనా పె...ద్ద...వ్యవహారం ఉంటుంది మల్లికా. మనకెందుకు అదంతా? రేపు మీ ఇంటికి రమ్మంటావా?”

దేనికీ?”

మీ నాన్నతో మన పెళ్ళి గురించి మాట్లాడి ముహూర్త తారీఖు ఫైనల్ చేయటానికి అన్నాడు నవ్వుతూ.  

**********************************************సమాప్తం******************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి